مقره

عایق الکتریکی (OC) نیز وبتس، وبتس یا optocoupler برای کوتاه نامیده می شود.