کامپیوترهای تعبیه شده

تکنولوژی جاسازی شده "ویژه" تکنولوژی کامپیوتر، که اشاره به یک برنامه خاص، مانند شبکه، ارتباطات، صوتی، تصویری، کنترل صنعتی و غیره است

جستجو بر اساس زیر مجموعه