حفاظت از مدار

حفاظت از مدار است که عمدتا برای محافظت از اجزای مدار الکترونیکی در مورد اضافه ولتاژ، اضافه جریان، افزایش، تداخل الکترومغناطیسی از آسیب.